تاخیر در سرویس دهی

سلام 

سرویس های سفارش داده شده از ساعت 15 امروز با تاخیر تحویل داده میشود 

17th Nov 2022